...ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อก..."สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์"...ครูวรรณดี ปานแปลง...โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์...อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ตัวชี้วัด
        1.  สามารถบอกสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสมบัติ
        2.  หาด้านที่หายไปของสามเหลี่มมุมฉากได้สามเหลี่ยมมุมฉาก
        3.  บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส
        4. นำทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้ได้ทฤษฏีบทพีทาโกรัส

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สาระการเรียนรู้


คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาคเรียนที่ 1
1. อัตราส่วนและร้อยละ
    - อัตราส่วน
    - อัตราส่วนที่เท่ากัน
    - อัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน
    - สัดส่วน
    - ร้อยละ
    - โอกาสของเหตุการณ์

2. การวัด
    - ความเป็นมาของการวัด
    - การวัดความยาว
    - การวัดพื้นที่
    - การวัดปริมาตรและน้ำหนัก
    - การวัดเวลา

3. แผนภูมิรูปวงกลม
    - การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
    - การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม
    
4. การแปลงทางเรขาคณิต
    - การเลื่อนขนาน
    - การสะท้อน
    - การหมุน
   
5. ความเท่ากันทุกประการ
    - ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต
    - ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
    - รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน - มุม - ด้าน
    - รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ มุม - ด้าน - มุม
    - รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน - ด้าน - ด้าน
    - การนำไปใช้

ภาคเรียนที่ 2
1. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
    - สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
    - ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
    - บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
    - จำนวนตรรกยะ
    - จำนวนอตรรกยะ
    - รากที่สอง
    - รากที่สาม

3. การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
    - ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
    - การนำไปใช้

4. เส้นขนาน
    - เส้นขนานและมุมภายใน
    - เส้นขนานและมุมแย้ง
    - เส้นขนานและมุมภายนอกกับมุมภายใน


ปลาทอง